Tárgyak

Lehel kürtje

A Bécsi Képes Krónika feljegyzésében találkozhatunk először Lehel kürtjével. Igaz ennek rajzában nem ismerhető fel a hangszer, de az ismert történet itt jelenik meg először. A monda szerint a 955-ös augsburgi ütközet után a sereg két vezérét, Lehelt és Bulcsút Konrád császár elé vezetik. A magyar vezérek kijelentik, hogy az isten őket a népek ostorául rendelte, s hogy nemzetük léte a többi népek üldözéséhez van kötve. „Válasszatok, a halálnak mely nemével akartok meghalni?" - szól a császár. Lehel válaszol: „Előbb hozzák ide kürtömet, ha megfúttam, majd felelek." Elhozták neki kürtjét, Lehel pedig a császárhoz közeledvén, amint kürtölni készült, azt mondják, oly erősen vágta homlokon a császárt kürtjével, hogy Konrád ettől az egy ütéstől szörnyethalt. „Előttem mégy és szolgám leszel a másvilágon" - szólt Lehel. „Mert a szittyák hite, hogy akiket életükben megöltek, azok lesznek a másvilágon az ő rabjaik. Mindjárt megfogták és Regensburgban felakasztották őket.

A jászberényi Jász Múzeumban őriznek egy elefántcsont kürtöt, melyet a hagyomány Lehel kürtjének tart.

A bonyolult szerkezetű és jelentésű díszítmények és figurák lényegében öt sorban (sávban) helyezkednek el; állat-alakok, kentaurok, griffek és emberek népesítik be a felületet. A szájperem alatt nyolc medaillonban kentaur, balra néző ülő férfi, páva, oroszlán, sas-turul, jobbra lépőoroszlán, madár és egy jobbra néző ülő alak. Egy elválasztó szalagfonat után balról jobbra vonuló kétlovas és négy gyalogos (egyet levéstek!) látható, akik közül az ötödik egy feldíszített agancsú szarvasra akar ujjal rálőni, a szarvas és a hátán ülő turulmadár visszanéz a vadászra. A harmadik sorban egy kifelé fordított nyitott tenyér után kentaurok, két szembenéző férfialak, madarak, a negyedik sorban kiterjesztett szárnyú sas mellett szárnyas oroszlángriffek, mint védőállatok, az ötödik sorban szoknyás öltözetű zenészek és mulatozó figurák.

Árpád nagyfejedelem kezében a szent ivókürt a Képes Krónikában
Árpád nagyfejedelem kezében a szent ivókürt a Képes Krónikában

Az államalkotó magyar nemzet története a nevezetes vérszerződéssel kezdődik, amikor is két rokon nép, a szavárd-szabír-magyar és az húnonogur-magyar vezetőinek "mindegyike Álmos vezérért, pogány szokás szerint, saját vérét egy edénybe csorgatta s esküjét ezzel szentesítette." A vérszerződés kikövetkeztetett dátuma: 890 tája. A mondai Lehel-kürt vélelmezhetően azonos a vérszerződéskor használt szent ivókürttel, amelynek felső peremén a 7+1 (kavar) törzs jelképei sorjáznak, alatta a hét törzs vezetői (hét királyfi), középen a csodaszarvassal, majd a zodiákus csillagképek jegyei közt az egymás ellen forduló testvérek jelképezése, oltalmazó Nap-szimbólumok között (kakasok). Azután az égi és földi hatalom szimbóluma: a szent Turul madár két őrzőállat között s végül, legalul az örömujjongó nép. A Képes Krónika be is mutatja ezt a kürtöt: Árpád nagyfejedelem tartja a kezében! A magyar erő, az összefogás szent ereklyéje kerülhetett Tas fia Lél és Vérbulcsú kezébe. Lásd: A magyarság hadjáratai a IX-X. században fejezetünkben.

Mondavilágunk is megőrizte Lehel kürtjének történetét.

A Lehel kürtjét ősvallásunk jelképtáraként is felfoghatjuk, melyről nagyon szép magyarázatot találhatunk Tóth József írásában.

Jász Múzeum, Lehel kürtje
Jász Múzeum, Lehel kürtjeAz „Élet a jászok földjén" című 2004-es jászberényi kiadvány így mutatja be Lehel kürtjét:


Tákosi templom padja

Bereg talán egyik legszebb kulturális hagyatéka a tákosi református templom. Legősibb része 1766-ban épült.

A tákosi templom a világörökség egy icike-picike része. Alig nagyobb, mint egy kisebb parasztház, mégis a „Mezítlábas Notre Dame”-ként emlegetik a Vásárosnaménytól alig tíz kilométerre keletre található tákosi templomot. A templom fala - Európában egyedülálló módon - paticsfal. A paticsfal olyan fal, melyben a fő "tartószerkezet" oszlopok közé font vessző, vagy nádfonat, amit mezítláb taposott vályogtéglával tapasztottak meg két oldalról. Azt tartják róla, hogy: a nép emelte magának fából és sárból, abban az időben, amikor Mária Terézia rendelkezései megtagadták a követ és a téglát a reformáció híveitől.

A templom döngölt agyag padlózata felett, szinte kézzel elérhető magasságban lebeg a kazettás deszkamennyezet. Lándor Ferenc, Erdélyből származó asztalosmester, „mennyfestő” készítette a napkeleti rész kazettáit 1766-ban, fel is véste az egyikre nevét. „Én Asztalos Lándor Ferenc Tsináltam Jóisten Segedelme Által.”

A napnyugati részben lévő 58 kazettát ugyancsak Erdélyből származó asztalosmesterek készítették. A két bevésett évszám 1784 majd 1808.

Ajtaja kívül lécbordázatos, hátlapját egyetlen fából faragták ki. Kovácsoltvas zára eredeti. Meredek tetejét zsindely fedi.

A falu nemes családjai a templom legelső soraiban saját széket készíttettek maguknak. Dancs Imre 1767-ben készített családi székén található a faragott, festett, tulipánnal „megkoronázott” turulmadár.

December 24-én délben itt a fény a napnyugati rész első padjának támlájára, a faragott turulmadárra esik.


Gizella síremlék

Gizella gótikus vörösmárvány sírfedele (Passau)

Gizella gótikus vörösmárvány sírfedele (Passau)
Gizella gótikus vörösmárvány sírfedele (Passau)

A kolostori hagyomány szerint a Gizella királyné sírját gyakorta meglátogató magyarok titokban el akarták vinni a hamvakat. Az apácák ennek megakadályozására az eredeti mészkő sírlapot láttatni alig engedő késő-gótikus oszlopos talapzatú vörösmárvány fedőlapot helyeztettek a sírra.

A széleken körbefutó az előző vésetét utánzó gótbetűs felirat szerint Gizella fejedelemasszony, magyar királyné nyugszik a sírban: „Obiit Venerabilis Domina Gisyla soror sancti Hainrici Imperatoris, uxor Stephani Regis Ungariae Abbatissa hujus monasterii, hic sepulta Anno Domini 1095. Non. May”. (Az elhunyt Gizella úrnő, szent Henrik császár nőtestvére, Istvánnak, Magyarország királyának felesége, a monostor tiszteletreméltó fejedelemasszonya itt lett eltemetve. Az Úr 1095. esztendeje május 7.)

A latin nyelvű feliratban több hiba is tetten érhető. Ha hinni lehet a síremlék-feliratnak, akkor Gizella 1095-ben, kb. 120-121 éves korában halt meg. Ez a középkori, 30-40 éves átlagéletkorhoz képest nagyon magas kor. Egyáltalán nem valószínű, hogy ezt a kort megérhette. Padányi Viktor szerint nagyobb realitása lehet annak, hogy a sírban nem István király, hanem fia Imre herceg felesége hamvai lettek elhelyezve. Az 1095-ös dátum és a szöveg együtt további problémákat vet fel. Ekkor már szentként említi II. Henrik német-római császárt, Gizella testvérbátyját, holott őt csak 1145-ben avattak szentté. I. Istvánt pedig még boldognak sem nevezi, őt pedig 1083-ban I. László apostoli király már szentté avatta. István szentté avatásáról a passaui apácáknak okvetlenül értesülniük kellett volna, hiszen a feliratok szerint a királyi özvegy akkor még a zárda fejedelemasszonya volt.

Képek

Than Mór: Honfoglalás
Than Mór: Honfoglalás
Csontváry: A magyarok bejövetele
Csontváry: A magyarok bejövetele
László Gyula: Vadászat
László Gyula: Vadászat
László Gyula: Álmos fejedelem
László Gyula: Álmos fejedelem
László Gyula: Géza fejedelem
László Gyula: Géza fejedelemTabán az utolsó békeévekben
Tabán az utolsó békeévekben
Keresztény Piroska festménye
Keresztény Piroska festménye
Keresztény Piroska selyemfestménye
Keresztény Piroska selyemfestménye
Huszár Istvánné: Pápa
Huszár Istvánné: Pápa
Hargitai Beáta: Madéfalvi emlékmű
Hargitai Beáta: Madéfalvi emlékmű
Helbing Ferenc: Emese álma
Helbing Ferenc: Emese álma
Bruck Lajos: Budavári palota részlet
Bruck Lajos: Budavári palota részlet
Dávid Júlia üvegfestménye: Emese álma
Dávid Júlia üvegfestménye: Emese álma
Dávid Júlia: Őstengri
Dávid Júlia: Őstengri
Dávid Júlia üvegfestménye: A Fény születése
Dávid Júlia üvegfestménye: A Fény születése
Dávid Júlia üvegfestménye: Dicső hazánk
Dávid Júlia üvegfestménye: Dicső hazánk
Dávid Júlia üvegfestménye: Tur-Ullu
Dávid Júlia üvegfestménye: Tur-Ullu
Dávid Júlia üvegfestménye: Rakamazi turul
Dávid Júlia üvegfestménye: Rakamazi turul
Dávid Júlia üvegfestménye: Üvegkompozíció
Dávid Júlia üvegfestménye: Üvegkompozíció
Dávid Júlia üvegfestménye: Emese álma
Dávid Júlia üvegfestménye: Emese álma
Dávid J.: Az égig érő fa
Dávid J.: Az égig érő fa

Dávid J: Totem Turul
Dávid J: Totem Turul
Dávid Júlia üvegfestménye: Honfoglalás
Dávid Júlia üvegfestménye: Honfoglalás
Dávid Júlia üvegfestménye
Dávid Júlia üvegfestménye
Dávid Júlia üvegfestménye
Dávid Júlia üvegfestménye
Tóbiás Klára Emese álma tűzzománckép
Tóbiás Klára Emese álma tűzzománckép
Nagy Zoltán: Turul és kettőskereszt
Nagy Zoltán: Turul és kettőskereszt
Borbás Dorka üvegreliefje
Borbás Dorka üvegreliefje
Józsa Judit: Büszkeség
Józsa Judit: Büszkeség

Emese álma
Emese álma
Benczúr Gyula rajza
Benczúr Gyula rajza
Helbing Ferenc rajza
Helbing Ferenc rajza
I. Ferencz-korabeli dombormű részletképe<br/>rajzolta Cserna Károly
I. Ferencz-korabeli dombormű részletképe
rajzolta Cserna Károly
Wessel Jenő tusrajza
Wessel Jenő tusrajza
Rakamazi turul képeslapon
Rakamazi turul képeslapon
Rakamazi turul képeslapon
Rakamazi turul képeslapon
Csánki Dezső: Árpád sírja
Csánki Dezső: Árpád sírja
Árpád turulmadárral
Árpád turulmadárral
Magyar genocídium emlékmű
Magyar genocídium emlékmű
Millenniumi plakát
Millenniumi plakát
Lehel kürtje - Passuth Ödön vésetrajza
Lehel kürtje - Passuth Ödön vésetrajza
Turul koronával
Turul koronával

A magyarok turulos zászlója a Képes Krónikában
A magyarok turulos zászlója a Képes Krónikában
A hét vezér a Képes krónikában
A hét vezér a Képes krónikában
Álmos vezér a Képes Krónika A iniciáléjában
Álmos vezér a Képes Krónika A iniciáléjában
Árpádsávos turul
Árpádsávos turul
Honfoglalás emlékérem
Honfoglalás emlékérem

Irredenta képekEgyéb használati tárgyak

Ötven forintos
Ötven forintos
Oltár részlet
Oltár részlet
Turul ikon
Turul ikon
Falióra
Falióra
Székely fafaragó munkája
Székely fafaragó munkája
Székely fafaragó munkája
Székely fafaragó munkája
Székely fafaragó munkája
Székely fafaragó munkájaBronz fokos
Bronz fokos
Falvédő
Falvédő
sorkikápolnai pad
sorkikápolnai pad
Turul cigaretta
Turul cigaretta
Turul gyufa
Turul gyufa
Turulbélyeg
Turulbélyegrézfokos
rézfokos
árpádsávos turul
árpádsávos turul
csizma
csizma
Emese álma
Emese álma
herendi porcelán
herendi porcelán
Ős-Szittya-tarsolylemez
Ős-Szittya-tarsolylemezMagyar címer turullal
Magyar címer turullal
Kárpátia
Kárpátia
Zászló
Zászló
Trianon korának tárgyai az Alföldi Galéria kiállításán.
Trianon korának tárgyai az Alföldi Galéria kiállításán.
Árpádsávos turul
Árpádsávos turul
2011-ben állított kopjafa az EMI táborban
2011-ben állított kopjafa az EMI táborban
Urmánczy emlékpad egyik reliefje
Urmánczy emlékpad egyik reliefjeJózsa Judit: Emese álma
Józsa Judit: Emese álma
Turul fényünnep 2007
Turul fényünnep 2007
'Rakamazi turulos tarsoly'
'Rakamazi turulos tarsoly'
Nyakkendő
Nyakkendő
Nyakkendő
Nyakkendő

Szervátiusz: Turul
Szervátiusz: Turul
Ossian
Ossian
Ballai László: Rakamazi turul
Ballai László: Rakamazi turul
Halavács Béla fafaragó munkája
Halavács Béla fafaragó munkája
'Nemzeti dicsőségünk' borítója
'Nemzeti dicsőségünk' borítója
Lajtabánsági emlékérem
Lajtabánsági emlékérem
Szent László oszlopa
Szent László oszlopa
Szent László oszlopa
Szent László oszlopa
Sándor Attila faragott domborműve
Sándor Attila faragott domborműve
Emese álma foltvarrással
Emese álma foltvarrással
Brém Ferenc alkotásai
Brém Ferenc alkotásai
Ekker kisplasztika
Ekker kisplasztika
Ekker kisplasztika
Ekker kisplasztika
Honvédség által delegált ország torta 2014
Honvédség által delegált ország torta 2014
Sántha Barnabás faragása
Sántha Barnabás faragása
Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország
Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország
Sántha Barnabás faragása
Sántha Barnabás faragása
Sántha Barnabás faragása
Sántha Barnabás faragása
Darány faragott címere
Darány faragott címere
kitűző
kitűző
Wass hagyaték
Wass hagyaték
Rekonstruált honfoglalás kori zászló
Rekonstruált honfoglalás kori zászló
Zászlócsúcs 1920 után
Zászlócsúcs 1920 után
Hunor és Magor
Hunor és Magor
Emese álma arany emlékérem
Emese álma arany emlékérem
Józsa János<br/>A Hét vezér
Józsa János
A Hét vezér
Trianon múzeum
Trianon múzeum
Trianon múzeum
Trianon múzeum
Trianon múzeum
Trianon múzeum
Márvány talapzaton
Márvány talapzaton
Körmendy Gyula ötvös - vésnök turulja
Körmendy Gyula ötvös - vésnök turulja
Kitűző
Kitűző
Tarsolylemez
Tarsolylemez
Az I. Turulfesztivál emlékére
Az I. Turulfesztivál emlékére
Turul zenekar
Turul zenekar
'Székely himnusz'
'Székely himnusz'
Kárpátia CD borító
Kárpátia CD borító
Kárpátia CD borító
Kárpátia CD borító
Kárpátia CD borító
Kárpátia CD borító
Kárpátia CD borító
Kárpátia CD borító
Kárpátia CD borító
Kárpátia CD borító
Kárpátia CD borító
Kárpátia CD borító
Kárpátia CD borító
Kárpátia CD borító
Árpád Népe rockopera bronz turul
Árpád Népe rockopera bronz turul
Magyar katonai díszelgő sisak
Magyar katonai díszelgő sisak
Rakamazi Turul kulcstartó
Rakamazi Turul kulcstartó
Örök Magyarország borító
Örök Magyarország borító
'Az ezeréves Magyarország ellenségei hataloméhségének áldozatául esik'
'Az ezeréves Magyarország ellenségei hataloméhségének áldozatául esik'
'2010 kurultáj magyar életfa'
'2010 kurultáj magyar életfa'
Gyufa az 1920-30-as években
Gyufa az 1920-30-as években