Eötvös Loránd

„Csak az az igazi tudomány, amely világra szól, s ezért, ha igazi tudósok és - amint kell - jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt határainkon túl is meglássák, és megadhassák neki az illő tiszteletet. Ez a mi eszményképünk.”

„A titok honában többre megy a költő, mint a természettudós."

„Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk."

„Az igazi természettudós (...) örömet talál magában a kutatásban s azokban az eredményekben, melyeket az emberiség anyagi jólétének előmozdítására értékesít."

Vásárosnaményi báró Eötvös Loránd Ágoston (Buda, Svábhegy, 1848. július 27. - Budapest, Józsefváros, 1919. április 8.) magyar fizikus. Egyetemi tanár, vallás- és közoktatási miniszter, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 1889-től 1905-ig, a Mathematikai és Fizikai Társulat alapító elnöke, hegymászó.

Eötvös Loránd, a torziós inga egyik feltalálója és tökéletesítője 1848. július 27-én, a magyar forradalom és szabadságharc évében Budán, a Svábhegyen látta meg a napvilágot. Atyja, Báró Eötvös József, elszegényedett arisztokrata család sarja, aki mint író és nagytekintélyű politikus a reformmozgalom egyik irányítója és élharcosa volt. Édesanyja barkóczi Rosty Ágnes (1825-1913), keresztszülei Trefort Ágoston és Rosty Ilona.

Tanulmányai

Tanulmányait otthon családi körben magántanulóként kezdte. Nevelői között olyan ismert embereket találhatunk, mint Keleti Gusztáv festőművész, Vécsey Tamás egyetemi jogtanár csiszolgatta rajztehetségét, illetve elméjét. Középiskolai tanulmányait a piaristák pesti gimnáziumában végzi, ahol 1865-ben érettségizik.

a híres Eötvös-féle torziós inga
a híres Eötvös-féle torziós inga

A kor szellemének megfelelően szülei kívánságára az arisztokrata származású kortársaihoz hasonlóan az egyetemen jogi és államtudományi tanulmányokat folytat. Eötvöst azonban nem kötik le jogi tanulmányai és ezért mindig szakít időt magának, hogy természettudományi előadásokra is eljárjon. A természettudományok iránti érdeklődése már a gimnáziumban is nyilvánvaló volt. Édesapja felismerve a tárgy iránti érdeklődését számos természettudományos könyvet ajándékozott neki, illetve megbízásából több kiváló elmétől szerezhetett magán úton ismereteket. Kezdetben Kernel József Sándor tanította ásvány- és kőzettanra, majd Than Károly laboratóriumában dolgozott, ahol a kémia alapjaival ismerkedett meg. Matematikai ismereteit Petzval Ottó segítségével mélyítette 1864 és 65-ben.

Ennek ellenére befejezi jogi tanulmányait, de továbbra is leghőbb vágya, hogy „külföldi egyetemen, jó tanárok vezetése alatt" ismerkedhessen meg a természet világával és az abban ható erők játékával. 1867-ben atyai jóváhagyással véglegesen a természettudományok mellett dönt és Heidelbergbe utazik, ahol az egyetemen Kirchhoff, Bunsen és Helmholtz tanítványa. Elsősorban fizikát, matematikát és kémiát tanul, majd egy félévet a königsbergi egyetemen tölt, de az ottani előadásokat túlságosan elvontnak tartva visszatér Heidelbergbe. A kalandvágyó Eötvös 1869-ben csatlakozni kíván Petermann német földrajztudós Spitzbergákra induló expedíciójához, de apja kérésére lemond utazási terveiről.

1870 július 8-án teszi le a doktorátust (természettanból mint fő tárgyból, matematika és kémia tárgyakból mint melléktárgyakból) Kirchoff, Königsberg, és Bunsen előtt summa cum laude minősítéssel. (Rajta kívül e fokozatot ebben az évben csupán egyetlen tanuló kapta meg, o is magyar volt a győri származású König Gyula) Hazaérkezve önálló kutatásba kezd.

1871. februárjában meghal atyja, Eötvös József „a legjobb és legigazibb barát". Halálos ágyán is óva inti fiát, hogy boldog csak akkor lehet, ha tudós marad és nem avatkozik a politikába.

Egyetemi munkássága

Apja halála után megpályázza a pesti egyetem elméleti fizikai tanszékén meghirdetett tanársegédi állást, melyet meg is kap. A korabeli társadalmi viszonyokra és nézetekre jellemző, hogy bemutatkozó előadásán a hallgatóság nagyobb részét az az érdeklődés vitte a terembe, hogy lássák a valóságos bárót, aki az egyetemen előadást tart.

Eötvös-emlékoszlop a Ság hegyen
Eötvös-emlékoszlop a Ság hegyen

Tanársegédi működése után 1872-ben a király az elméleti fizikai tanszéken nyilvános rendes tanárrá nevezi ki. 1874-ben jogot kap rá, hogy kísérleti fizikából is előadásokat tarthasson. 1878-ban - Jedlik Ányosnak, a dinamó feltalálójának nyugalomba vonulása után - a kísérleti fizika professzora lett és megbízást kapott az elméleti és kísérleti fizikai tanszék egyesítése révén létrejött fizikai intézet igazgatói teendőinek ellátására.

Tevékenységét a Tudományos Akadémia is elismerte. 25 éves, amikor 1873-ban levelező, majd 1883-ban rendes tagja lett az akadémiának Székfoglaló értekezését az „Adatok az elektrosztatika elméletéhez " címmel tartotta. 1889-ben pedig megválasztották az Akadémia elnökévé. Közéleti tisztségei közül még meg kell említenünk, hogy 1894-ben rövid 7 hónapon keresztül vallás- és közoktatásügyi miniszter volt Wekerle Sándor és Bánffy Dezső kormányaiban. A bársonyszék birtokosaként a népiskolák számának bővítésével, valamint a Báró Eötvös József Collegium létrehozásával szerzett elévülhetetlen érdemeket. Az 1895-ben alapított kollégium a nehéz anyagi helyzetű, ámde tehetséges hallgatók felkarolását tűzte ki céljául, és később olyan géniuszokat indított el a tudományos pályán, mint Kodály Zoltán vagy Szekfű Gyula.

1875-ben házasodott meg, a szombathelyi születésű Horvát Gizellát (1853-1919), Horvát Boldizsárnak, az Andrássy-kormány igazságügy-miniszterének lányát vette feleségül.

Eötvös Loránd szerény, a háttérben meghúzódó tudós volt, nem szerette a zajos ünnepléseket, nem vágyott sem erkölcsi sem anyagi elismerésekre. Ennek ellenére tudományos eredményeiért és tudományszervező tevékenységéért számos hazai és külföldi elismerésben és kitüntetésben volt része. Csak a legfontosabbakat említve: a francia kormány a Becsületrenddel, a magyar király a Ferenc József renddel, a szerb király a Szent Száva renddel tüntette ki. A berlini Porosz Királyi Tudományos Akadémia kültagjává választotta. A krakkói Jagello Egyetem és a krisztinániai (osloi) Norvég Királyi Frederik Egyetem tiszteletbeli doktorává avatta. Ezeken kívül élete során még számos kisebb- nagyobb kitüntetésben részesült, különböző tudományos és társadalmi egyesületeknek elnöke vagy vezetőségi tagja.

Sportember

Báró Eötvös Lóránd Menedékház
Báró Eötvös Lóránd Menedékház

Eötvös kiegyensúlyozott egyéniség volt. Az intenzív szellemi munka mellett mindig talált időt a kikapcsolódásra, sportolásra. Rendszeresen lovagolt, 12 kilométerre levő házából rendszeresen lóháton járt be egyetemi előadásait megtartani. Neves természetjáró és hegymászó volt. A hazai turistamozgalomba is bekapcsolódott. Nyolc éven át volt az elnöke az akkor alakult Magyar Turista Egyesületnek.

Nyaranta kerékpározott és szenvedélyes sziklamászó volt. Alig tizennyolc éves, amikor megmászta Európa második legmagasabb csúcsát, a Monte Rosa-t (4638 m). A hegymászás klasszikus korában nem maradt le a legjobb német és osztrák hegymászók mögött. Mint szenvedélyes fényképész, alpesi túráiról fényképfelvételek százait készítette. Idősebb korában lányai is elkísérték túráira, akik szintén szenvedélyes alpinistává váltak.

Hegymászó teljesítményei Dél- Tirolban annyira ismertté tették a "magyar professzor" nevét, hogy 1902-ben az egyik 2837 m magas csúcsot róla nevezték el Cima di Eötvösnek, azaz Eötvös csúcsnak. Baráti társaságban gyakran emlegette tréfásan, hogy büszkébb hegymászó sikereire, mint a torziós inga felfedezésére. Mint a Magyar Turista Egyesület elnöke, hosszú éveken át sokat tett a magyar természetjárás fejlesztése és népszerűsítése érdekében.

Elméleti munkássága

Elméleti munkássága jelentős volt: a kapilláris jelenségekkel és a gravitációval foglalkozott behatóan. Megalkotta az ún. Eötvös-szabályt, mely szerint a tiszta folyadékok felületi feszültsége és a hőmérséklet változása között összefüggés van. Mozgó testek súlyának változásával foglalkozó törvényét Eötvös-hatásnak nevezték el. Kimutatta a súlyos és tehetetlen tömeg azonosságát, amely alapot adott Einstein általános relativitás-elméletéhez. 1888-ban feltalálta az Eötvös-ingát, de tudományszeretetre hivatkozva nem szabadalmaztatta.

Életkorának előrehaladtával igyekezett társadalmi tisztségeitől megválni, hogy minden erejét és energiáját kizárólag kutatásainak szentelhesse. E törekvéstől vezérelve mondott le 1905-ben akadémiai elnöki tisztségéről is.

Sírja a Kerepesi temetőben
Sírja a Kerepesi temetőben

Élete végén hosszan tartó súlyos betegség gyötörte, de míg betegsége engedte, megtartotta egyetemi előadásait. A terepi méréseket élete utolsó pillanatáig nagy figyelemmel kísérte. Kezdetben munkatársainak naponta táviratban kellett beszámolniuk a mérési eredményekről, mert Eötvöst nagyon izgatta, hogy a mérési eredmények mennyiben támasztják alá előzetes feltevéseit. Kutatásaitól rendszeres nyári hegyvidéki túrái alatt sem tudott elszakadni, szabadsága alatt is rendszeres levelezésben állt munkatársaival. Tudományos munkáját pedig még betegágyán is folytatta. Utolsó kéziratát 1919. április 8-án bekövetkezett halála előtt néhány nappal küldte nyomdába.

Eötvös Lorándot három ízben, 1911-ben, 1914-ben és 1917-ben eredménytelenül jelölték a fizikai Nobel-díjra. Eötvös a legmagasabb elismerésen kívül szinte minden díjat elnyert: 1900-ban a párizsi világkiállításon arany minősítéssel jutalmazták, miközben Oslo, Berlin, Krakkó és számos város egyetemén díszdoktori címet kapott. Eötvös Loránd mind a Monarchiában, mind külföldön fejedelmi kitüntetések tucatjait vehette át, emlékét egy ásvány, a lorándit mellett tudományos díj, a róla elnevezett Geofizikai Intézet, és - 1950 óta - az ország legnagyobb egyeteme is őrzi. Eötvös kutatásaival mindmáig a magyar kísérleti fizika csúcsteljesítményét adta, 1919-ben bekövetkező halála után a nemzetközi tudományos világ a „fizika egyik fejedelmeként” gyászolta őt.

Eötvös halálát együtt gyászolta a nemzetközi tudományos élet és az egész magyar társadalom. Eötvössel a klasszikus fizika egyik utolsó nagy képviselője, Magyarország legnagyobb természettudósa szállt sírba. Alkotásai révén azonban örökre beírta nevét a fizika és geofizika történetébe.