Június 16. - A Rákóczi szabadságharc kezdete - 1703

Veszprémi Endre: Rákóczi találkozása Esze Tamással és a talpasokkal a Vereckei-hágónál.
Veszprémi Endre: Rákóczi találkozása Esze Tamással és a talpasokkal a Vereckei-hágónál.

„A törvényeket megszegő hatalommal szemben az ellenállás nem lázadás, hanem jog.”

„A Hazához való szeretet minden egyéb szeretetet magába foglal, életünket, javainkat vérünknek utolsó csepjéig el szántuk”

(A keresztény világ népeihez intézett, a szabadságharc okairól és céljairól fogalmazott, 1703. június 7-ére keltezett, de csak 1704-ben megjelent Rákóczi „Recrudescunt" című munkájából.)

Magyarország török uralom alóli felszabadítása az 1699-es karlócai békével gyakorlatilag befejeződött. A török kiűzése után az ország irányítása a bécsi udvar kezébe került. I. Lipót politikája szembeállította a magyar társadalom nagy részét a dinasztiával. Az új állami berendezkedésben a magyaroknak alig jutott szerep, a Habsburgok uralma általános elégedetlenséget keltett hazánkban. A nemesség és a parasztság egyaránt elégedetlen volt ezzel a viszonnyal. A nemesség az előjogainak megsértése miatt, a parasztság pedig a megemelt adóterhek miatt. A végvári katonaságot elbocsátják, sőt elkezdik a magyar várak megsemmisítését (nehogy ellenállási központok legyenek).

A brezáni kiáltvány Bercsényi Miklós sajátkezű írásával
A brezáni kiáltvány Bercsényi Miklós sajátkezű írásával

Már 1697-ben kitört a hegyaljai felkelés, de ezt a császári csapatok leverték.

Később az elégedetlen nemesek élére II. Rákóczi Ferenc áll. 1700-ban főúri szervezkedést lepleztek le. Rákóczit szervezkedés vádjával letartóztatják, de megszökik és Lengyelországba menekül.

1703-ban a brezáni várban felkeresi egy jobbágyküldöttség, élén Esze Tamással, hogy felkérje egy felkelés vezetésére. A tarpai jobbágy és a bujdosó fejedelem személyesen találkozóján Rákóczi elfogadja a felkérést, és kiadja a brezáni kiáltványt. Esze Tamás átvette a vörös hadi zászlót és az ország népét fegyverbe szólító brezáni kiáltvány példányait. Hazatérve május 21-én Tarpán és Váriban, majd 22-én Beregszászban bontották ki Rákóczi zászlait, s ezzel vette kezdetét a szabadságharc.

A zászló egyik oldalán a fejedelem címere és neve kezdőbetűi, a másik oldalán pedig a következő jelmondat állt: "Cum deo pro patria et libertate" - Istennel a hazáért és a szabadságért. Maga Rákóczi is megesküdött, hogy nem hagyja el a vele tartókat és amíg a francia segítőcsapatok megérkeznek - amire ugyan nem került sor, de Rákóczi nagyon bízott benne -, addig is gyűjt egy kis hadat a határra. A kibontott zászlók nyolc éven át hirdették a Rákóczi szabadságharc célkitűzéseit, az ország függetlenségéért indított harcot.

A brezáni kiáltvány szövege

„Mi Felső-Vadászi Rákóczi Ferenc Fejedelem és Gróff Székesi Bercsényi Miklós. Minden igaz magyar, hazaszerető és édes országunk régi dicsőséges szabadságát óhajtó, egyházi és világi, nemes és nemtelen, fegyverviselı és otthon lakós igaz magyaroknak Istentől minden jót kívánunk. Nem lehet oly magyar, hogy az eddig Magyarországon törvénytelenül, Isten és igazság ellen hatalmaskodó és minden rendet képtelenül sanyargató idegen nemzetnek kegyetlenkedését, portiózó s képtelen adóztató zaklatásait, szabados törvényeinknek szakgatásit, nemzetünknek és szabadságunknak megvetését és már láb alá vetetteknek csúfolásit elégségesen nem érzette s nem értette volna…

Tarpai emlék
Tarpai emlék

(…)

Azt mindazonáltal előre is nagy tilalommal tilalmazzuk, hogy Istennek áldása rajtunk maradhasson s az országnak minden rendi irtózás nélkül való bizodalmat vehessenek és az szegénységnek teljes nyomorúságinak megváltása, nem változása következzék: senki, sem külön, sem csoporttal, sem sereggel, akármeily vallású egyházi személyt, templomot, cintermeket, klastromokat, nemesi lakos személyeket, nemesi házokat, kastályokat, útonjárókat, kereskedőket ne háborgasson, falut, várost, malmot ne égessen, prédáljon; hanem az előljáróknak eleikben adott s vélek közlett mód szerént keresvén az ellenséget, mindenekben csendes istenes egyértelemmel legyenek, magok s hazájok javára.

Költ Lengyelországban Brezán várában, 12. May 1703"

Forrs: wikipedia.org; sulinet.hu; tanseged.info