A kenyérmezei csata

Ion Osolsobie (román festő) festményének litográfiája<br/>Kinizsi kimenti az erdélyi vajdát.
Ion Osolsobie (román festő) festményének litográfiája
Kinizsi kimenti az erdélyi vajdát.

Kenyérmező Dél-Erdély területén, a Királyföld nyugati oldalán, Hunyad vármegye határánál elhelyezkedő nagy kiterjedésű mező. 1479. október 13-án itt győzte le a Báthori István erdélyi vajda vezette magyar sereg a törökök portyázó seregét. A helyet pontosan ismerjük, mert az ütközet helyszínén az erdélyi vajda kápolnát építtetett, s ennek maradványai egészen a 20. századig fennmaradtak. A csata az addigi legjelentősebb győzelem volt a Magyarországot támadó portyázó törökök felett, akik vereségük után már nem próbálkoztak az 1479. évihez hasonló betöréssel.

Nándorfehérvár sikeres megvédése után az Oszmán Birodalom európai terjeszkedése közel hét évtizedre megtorpant. A szemben álló erők viszonylagos egyensúlya miatt hosszú állóháborús szakasz következett. Mind a törökök, mind a magyarok kerülték a nyílt összecsapást, ehelyett egymástól igyekeztek várakat elfoglalni a két ország határán. A főseregek elmaradása korántsem jelentette a fenyegető veszély elhárulását. A „békeévek” alatt a törökök gyakran szerveztek portyázó hadjáratokat a királyság területére zsákmányszerzés céljából, illetve az ellenfél folyamatos gyengítése érdekében. Hiába védte ugyanis hazánkat kiépített végvárrendszer, e fosztogatások ellen a határ őrei gyakran tehetetlennek bizonyultak. A Délvidék néhány évtized alatt nagyon komoly veszteségeket szenvedett el.

Az 1458-ban trónra került Hunyadi Mátyás érzékelte a veszélyt, de neki sem volt elég hadi ereje a török kiűzésére. arra mégis képes volt, hogy a Balkánon kialakított ütközőzónát kiszélesítse. Hunyadi 1476-os sikerei után három évnek kellett eltelni a törökök újabb támadásáig. De Mátyás számított rá. Úgy vélte, a szultán komoly erőket vet be, ezért a tavasz óta - javarészt akindzsikből álló - portyázó had ellenében Báthory István erdélyi vajdát, Kinizsi Pál délvidéki kapitányt és Vuk Brankovicsot, a magyar uralom alatt álló szerb területek vajdáját is készenlétbe állította. A félelem nem volt alaptalan, ugyanis az Isza bég által vezetett hadjáratban 5 - más források szerint 7 - szandzsák bégje, valamint IV. Basarab havasalföldi vajda is részt vett.

1479 szeptemberében a korabeli források szerint negyvenezer török és tizenötezer havasalföldi katona tört be Erdélybe, és dúlta fel a Mezőséget.

A korábbi hadjáratok tapasztalatai nyomán Báthory vajda nem támadt azonnal a portyázó oszmánokra, hanem - a lakosság nagy részét a hegyekbe menekítve - kivárta, míg az ellenség a rablásban elfárad, a vagyonszerzéstől pedig elkényelmesedik. A híres török történetíró, Kemálpasazáde, az itáliai Antonio Bonfini és a szász krónikások egyetértenek abban, hogy a Kenyérmezőn vívott ütközetre már akkor került sor, amikor Isza bég seregei a hazatéréshez készülődtek. A Báthory István és Kinizsi Pál vezette - feltehetően szintén 20 000 fős - magyar sereg október 13-án valószínűleg éppen a táborbontás jelére állt hadrendbe a csatamezőt szegélyező erdő rejtekében. A síkságra vonuló keresztény hadakat látva Isza bég úgy döntött, vállalja az összecsapást, és hamarosan egy oszmán vitézt küldött Báthoryék elé, hogy az csúfolódásával és köpködésével párbajt provokáljon ki valamelyik magyar vezértől. A krónika szerint a megmérettetést végül a vajda egyik szász vitéze vállalta, akinek győzelme egyúttal megadta a jelt az összecsapásra is.

Kinizsi Pál állítólag két karddal a kezében harcolt a csatában.
Kinizsi Pál állítólag két karddal a kezében harcolt a csatában.

Bár az összefogás nyomán a későbbi források előszeretettel beszéltek százezres török seregről, a kutatók ma már úgy vélik, hogy az 1479-es hadjáratban a fosztogatók valódi létszáma 15, esetleg 20 000 fő - de akadnak olyanok is, akik szerint mindössze 6000 fő - lehetett. Az összegyűlt oszmán erők aztán egészen az ősz kezdetéig Szendrő környékén állomásoztak, majd Havasalföldön keresztülvágva, a Lator folyó forrásvidékén átkeltek a Kárpátok hágóin, és három nap alatt állítólag több száz erdélyi települést égettek fel. A sereg méretéről szóló információkhoz hasonlóan minden bizonnyal ezek a híradások is túloznak, de az tény, hogy a villámgyorsan száguldozó török sereg október 9-e után rövid idő alatt rengeteg kincset, élelmiszert és foglyot - elsősorban nőket és gyerekeket - rabolt össze.

A kenyérmezei ütközetben a magyar és az oszmán sereg egyaránt három részre osztva harcolt: a centrumot a keresztény oldalon Báthory, míg az ellenségnél Isza bég vezette. A Kinizsi által irányított magyar jobbszárny Ali béggel, a Brankovics vezette balszárny pedig Báli béggel csapott össze. Miután a magyar seregben számos nehézfegyverzetű harcos küzdött, Báthoryék a csata kezdetétől fogva fölényben harcoltak, ennek ellenére a bátran támadó Isza bég kis híján a maga javára döntötte el az ütközetet. A török roham során Báthory vajda leesett a lováról, vezérük bukásának látványa pedig azonnal futásra késztette az erdélyi hadakat. A nemes úr élete és a csata sorsa egy Nagy Antal nevű közvitéz hősiességén múlt, aki kimenekítette a sérült Báthoryt a törökök gyűrűjéből, ezzel pedig megakadályozta a teljes összeomlást. A centrumban mutatott rendkívüli bátorság aztán hosszú távon mit sem ért, ugyanis Isza béggel szemben a Kinizsi ellen harcoló Ali bég meglehetősen gyáván viselkedett, és a rohamra készülődő vértes alakulatok elől futásban keresett menedéket. Miután a török balszárny kereket oldott, a legendás erejű hadvezér oldalba kaphatta az oszmánok centrumát. Az ádáz küzdelemben Isza bég rövid időn belül súlyos sebet kapott, ez pedig a portyázók maradékát is menekülésre késztette. A legtovább IV. Basarab gyalogosai tartottak ki Báthoryékkal szemben, az ő alakulatuk viszont a csata végére szinte teljesen megsemmisült.

A csata hat órán át tartott, a hódító sereg több ezer embert vesztett, ráadásul a számbeli fölény ellenére a törököknek vesztesként kellett elvonulni a harcmezőről. A kenyérmezei győzelem után 1482-ben Becsénél Kinizsi ismét diadalmaskodott a törökökön, akiknek hosszú időre elment a kedve a rablóhadjáratoktól.

A kortárs krónikások szerint a véres kenyérmezei ütközetben az oszmánok 6000, míg a magyarok 3000 embert veszítettek, ezt az adatot azonban a későbbi történetírók - Mátyás dicsőítése érdekében - jelentősen eltorzították. A vesztesek foglyaikat és rablott kincseiket hátrahagyva, fejvesztetten menekültek a Kárpátok hágói felé, a nyomukba eredő magyar lovasok azonban, akit csak utolértek, mind egy szálig levágták. A vérengzéstől egyedül azok menekültek meg, akikről a magyar vezérek úgy gondolták, hogy értük később komoly váltságdíjat fognak fizetni. A fáma úgy szól, hogy a győztes harcosok és a kiszabadított keresztény foglyok a csatát követő éjszakán nagyszabású ünnepséget tartottak a Kenyérmezőn, mely során Kinizsi, az ütközet egyik hőse úgy járt győzelmi táncot, hogy a foga közt és két karjában összesen három törököt tartott. Nem tudni, így volt -e, mindenesetre a kenyérmezei diadal - a kedvező esélyek ellenére is - jelentős fegyvertény volt, mely nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a határ menti török aktivitás a következő években csökkenni kezdett. Egy 1482-ben indított sikertelen portyát követően - Becsénél Kinizsi ismét diadalmaskodott a törökökön - aztán az új szultán, II. Bajazid (ur. 1481-1512) békét is kötött Mátyással.