Urmánczy Nándor-emlékmű állítás

(Részletek a Pesti Hírlap 1942. október 27-én megjelent tudósításából)

A Margit-szigetnek a Szabadtéri Színpad bejárójának jobb oldala, a romok felett álló kis kápolna és a Pest felé néző parti sétány által határok parkrészén, a napsütéses őszi verőfényben úszó évszázados fák sárguló lomjai alatt sokszázan gyülekeztek vasárnap. Itt avatta fel az Erdélyi Férfiak Egyesülete a Székesfővárosi Közmunkák Tanácsának támogatásával az Urmánczy Nándor emlékezetére felállított padot és oszlopot [...].

E helyen pihent meg sokszor harcai közepette Urmánczy Nándor, kedvenc fájának árnyékában, amikor már Erdélytől szülőföldjétől végleg elszakította a magyar sors kegyetlen változása és nem juthatott többé szülőföldjére.

Az avatóünnepségen ideiglenes felállított Országzászló-lobogó most mégis a sírjánál, Maroshévizen hirdeti majd, hogy küzdelme nem volt hiábavaló. Itt állítják fel ugyanis az ünnepség után. A művészi domborműveket Siklódy Lőrinc szobrászművész alkotta.

Az avatáson ott voltak Urmánczy Nándornak még életben lévő régi képviselőtársai közül többen: így Barabás Samu volt kolozsvári esperes és mások. A hazafias egyesületek küldöttségei, a székely és más erdélyi testületek élén Pávay Vajna Viktor ny. altábornagy, Kolossváry Bálint egyetemi tanár, dr. Avedik Félix, a marostordaiak küldöttei, ott voltak vitéz Rátvay Imre ny. vezérőrnagy, Dalmady Ödön miniszteri osztályfőnök, dr. Légrády Ottó főszerkesztő, Gortvay Tibor, dr. Grill Lóránt és mások.

Dr. Sándor László ny. főkapitány mondott az EFE nevében avatóbeszédet. [...] Utalt azokra a súlyos nehézségekre, amelyekkel harcaiban, Trianon után, különösen az első évtizedben az antant állandó tiltó rendelkezései miatt meg kellett küzdenie, hogy a magyar feltámadás gondolatát ébrentarthassa.

A Felvidékiek nevében Kalmár Elek ny. tankerületi főigazgató vázolta Urmánczy Nándor munkásságának jelentőségét Erdély háláját Dr. Dániel Áron, az Orsz. Magyar Sajtókamara főügyésze tolmácsolta megkapó szavakkal, majd a felszabadult délvidékiek nevében dr. Fall Endre a Revíziós Liga igazgatója méltatta Urmánczy Nándor döntő szerepét a magyar feltámadásban való hit felébresztésében még akkor, amikor a menekültek ezrei lepték el a megszállott területekről kétségbeesetten a megmaradt országot.

Az Ereklyés Országzászló Nagybizottsága nevében dr. Cselényi Pál országgyűlési képviselő mondott köszönetet az emlékmű megalkotásáért, mint annak a testületnek a társelnöke, amelynek élén Urmánczy Nándor munkásságát folytatta. A Közmunka tanács nevében Koffka Péter műszaki tanácsos vette át az emlékművet.

Végül a koszorúk elhelyezése következett, amelyek során a Pesti Hírlap, a cserkészparancsnokság, leventék és több egyesület koszorúját tették le.

(A szöveg a korabeli helyesírással írt, szó szerinti cikket tartalmazza.)

Forrás: epa.oszk.hu