Június 4. - A magyar küldöttség aláírja a "trianoni békeszerződés"-t

A magyar békeszerződés aláírása a Nagy-Trianon palota Cotelle termében
A magyar békeszerződés aláírása a Nagy-Trianon palota Cotelle termében

„A budapesti templomokban ma délelőtt megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat és a borongós levegőben tovahömpölygő szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették… Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat, a kincses Kolozsvárt, a Székelyföldet, a Rákocziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát, Aradot és a többit mind, a drága, szép magyar centrumokat. Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és becsületes embert. A város és az ország némán, méltóságteljesen, de komor daccal tüntetett az erőszakos béke ellen. Egész Budapest a gyászünnep hatása alatt állott.” (A korabeli sajtó beszámolója)1920 januárjában kezdődött az első nagy háborút lezáró „Trianoni Békeszerződés” előkészítése, amelynek vitájában Magyarország képviselői - hasonlóan a többi legyőzötthöz - nem vehettek részt. A magyar békeküldöttség 1920. január 15-én kapta meg a feltételeket. Január 16-án gróf Apponyi Albert, a magyar békedelegáció vezetőjének beszéde hatástalan volt, s 1920. június 4-én Versailles-ben az ún. Nagy-Trianon kastélyban aláírták a 14 részből álló békeszerződést, melynek a 161. pontja kimondta: „Magyarország elismeri, hogy a Szövetséges és Társult Kormányok-ra, valamint polgáraikra Magyarország kényszerítette rá a háborút, és mint vesztesek és károk okozói jóvátétellel tartoznak."

A Le Miroir című párizsi újság 1920. junius 13-i tudósításának illusztrációja az aláírásról
A Le Miroir című párizsi újság 1920. junius 13-i tudósításának illusztrációja az aláírásról

Trianon a Párizstól 15 kilométerre, a versailles-i parkban lévő két francia királyi palota. Itt, a Nagy-Trianon kastély 52 méter hosszú és 7 méter széles folyosóján, a Galérie des Cotelles-ben írták alá a magyar küldöttek a világháborút lezáró békediktátumot.

A trianoni békeszerződés az I. világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként, a háborúban vesztes Magyarország (mint az Osztrák-Magyar Monarchia egyik utódállama) és a háborúban győztes antant szövetség hatalmai (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) között létrejött békeszerződés, amely többek között az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait. (Ausztria határairól emellett a Saint Germain-i békeszerződés is rendelkezik.)

A trianoni békeszerződés eredményeképp Magyarország elveszítette területének több mint kétharmadát. Csak Románia nagyobb területeket kapott - 103 ezer km2-et - mint ami Magyarországnak maradt. Az ország lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra esett vissza. Jelentős magyarlakta területeket csatoltak a szomszédos országokhoz. Több mint 3 millió magyar került kisebbségi létbe. Ráadásul ezek mintegy harmada közvetlenül az új határok túloldalán, vagyis az új Magyarország magyarjaitól karnyújtási távolságra. 31 törvényhatósági jogú városunkból elveszítettünk 20-at, a 125 rendezett tanácsú városunkból 93-at. A 12.943 községünkből az elcsatolás után megmaradt 3.413, a magyarországi települések egészéből elvittek 9.643-at és megmaradt csupán 3.456.

Drasche-Lázár Alfréd, az egyik aláíró
Drasche-Lázár Alfréd, az egyik aláíró

A történelemben soha egyetlen országot sem bűntettek ilyen igazságtalanul - egy francia történész írt arról az 1930-as években, hogy a trianoni békeszerződés a diplomácia történetének legigazságtalanabb békéje volt. Georges Desbons szerint Magyarország új határai mentén minden határkőre azt kellett volna felvésni, hogy „itt nyugszik az igazság.”

1920 tavaszán úgy tűnt, hogy az antanthatalmak békéről döntő fóruma, a nagyköveti konferencia „elutasítja a magyar kívánságokat”, és mindössze „tíz napi határidőt kapunk a béke aláírására”. Így alakult meg Simonyi-Semadam Sándor kormánya, mert a számba jöhető jelöltek közül senki sem vállalta a küszöbönálló békeszerződés elfogadásának ódiumát.

A hír azonban nem bizonyult teljesen pontosnak. A trianoni szerződés aláírása késett, mert az antant ekkor még nem volt biztos benne, hogy meg tudja állítani Szovjet-Oroszország nyugati terjeszkedését. 1920 tavaszán a brit miniszterelnök figyelmeztetésére még egyszer végiggondolták, hogy a kijelölt határok megfelelnek-e az elvárásaiknak. A habozás indoka Lloyd George szerint: „ha utólag kiderül, hogy Magyarország igényei jogosak, és hogy egész magyar közösségeket úgy adtak át Csehszlovákiának és Erdélynek (!), mint egy marhacsordát csak azért, mert a konferencia elutasította a magyar ügy megvitatását”, akkor az magában hordozhatja egy újabb háborús helyzet kialakulását. De 1920 május végére kiderült, hogy a lengyelek feltartóztatták az orosz seregeket és a bolsevik offenzíva kifulladt. Így a Nyugatnak már nem volt szüksége Magyarországra. És a nagyhatalmak Philippe Berthelot, a francia külügyminiszter helyettesének álláspontját fogadták el, aki az igazság helyett az érdekkel érvelt: „A francia kormány nem ismerheti el, hogy bármiféle igazságtalanság érte volna Magyarországot. […] Jobb lenne szövetségeseinket és barátainkat megtartani a magunk oldalán, semminthogy ellenségeinknek próbáljunk kedvezni”. Az antant hatalmaknak lényegében semmi másra nem volt szükségük, mint két megbízottra, akik aláírják a kész szerződést.

Apponyi Albert gróf így fogalmazta meg Magyarország választási lehetőségét: …Ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ: helyes-e öngyilkosnak lenni, nehogy megöljék.…"

'Aláírjuk-e...' A Borsszem Jankó, 1920. május 16-i kérdése
'Aláírjuk-e...' A Borsszem Jankó, 1920. május 16-i kérdése

A magyar politikai elitnek nem maradt választása, el kellett fogadnia a kényszerhelyzetet. A békét meg kellett kötni, mert Magyarország mögül hiányzott az olyan gazdasági, diplomáciai és katonai háttér, amelyre támaszkodva az aláírás esetleg megtagadható lett volna. A fegyveres ellenállás, amelyet a vesztes államok közül Törökország folytatott, a magyar viszonyok közepette így csak újabb szenvedésekkel és áldozatokkal járt volna - a siker legkisebb reménye nélkül. A békeszerződés aláírásával az ország felszabadulhatott a gazdasági blokád alól, és indulhatott be a kereskedelem.

Az 1920. május 28-i kormányülésen Teleki Pál külügyminisztert jelölték, aki úgy nyilatkozott, ha neki kell aláírnia a békét, megteszi, de azt követőn azonnal lemond. A háború győzteseinek kívánsága azonban az volt, hogy a külügyminiszter utána is maradjon a posztján. Az érvre, hogy a kormányban Telekin kívül kevesen tudnak franciául, a főmegbízott kendőzetlen őszinteséggel válaszolta: ez „nem játszik oly nagy szerepet a béke aláírásánál, miután az illetőnek az aláírás aktusán kívül semminemű más szerep nem jut". Teleki személye ellen szólt az is, hogy az elszakított magyarság számára még fájdalmasabb lett volna, ha a szerződést erdélyi származású politikus írja alá. Így a kormány visszavonta döntését és kisebb huzavona után Benárd Ágostonra és Drasche-Lázár Alfrédra esett a választás. Az aláírásra végül 1920. június 4-én fél öt után néhány perccel a Trianon palotában került sor. Ekkor a két teljesen súlytalan politikus aláírásával szentesítette a trianoni békediktátumot, a történelmi Magyarország szétszakítását. Majd történelmi feladatát beteljesítve a kormány hamarosan lemondott. A két aláíró semmilyen juttatást nem kapott az aláírásért, nem voltak hazaárulók, nem örültek Trianonnak. Mindketten pusztán szerencsétlen áldozatok voltak egy hálátlan politikai szerepben.

Délelőtt 10 órakor - az aláírás vélelmezett időpontjában - a történelmi Magyarországon megkondultak a harangok, megszólaltak a gyárak szirénái, az iskolákban, hivatalokban gyászszünetet rendeltek el, a zászlókat félárbocra eresztették, tíz percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek.

A Nemzetgyűlés 1920. június 4-i ülésén hangzott el: „Minden igazságtalanság, követtessék az el egyeseken vagy nemzeteken, megbosszulja magát, és minden igazságtalanságnak megvan az a mélységes megtorlása, hogy belőle a jónak bőséges forrása fakad. Bízzunk e gyásznapon az isteni Gondviselésben, bízzunk nemzetünk szívósságában, amely egy évezreden át Európa védpajzsa volt. Bízzunk népünk sok jó tulajdonságaiban és bízzunk végre saját erőnkben, melyet kitartó munkával fejlesztve, igazolni fogjuk ama régi közmondást: Ne bántsd a magyart! A tőlünk elszakított országrészeknek pedig azt üzenjük: ezer évi együttlét után válnunk kell, de nem örökre! E pillanattól kezdve minden gondolatunk, éjjel-nappal minden szívdobbanásunk arra fog irányulni, hogy régi dicsőségben, régi nagyságban egyesülhessünk velük. És mikor őket a búcsúnál még egyszer szívünkhöz szorítjuk, szíveink úgy egybeforrnak, hogy azokat semmi ármány, semmiféle erőszak, semmi hatalom elválasztani nem tudja.”

A Párizstól néhány kilométerre lévő Trianon kastélyban aláírt diktátum 14 részből áll.

Ennek első része a Népszövetség alapokmányát tartalmazta, a második rögzítette Magyarország új határait. Ennek értelmében a történeti Magyarország (Horvátország nélküli) 282 ezer négyzetkilométer területéből 93 ezer négyzetkilométer (33%) maradt magyar fennhatóság alatt. Az 1910. évi népszámláláskor 20.886.487 főnyi népességből 7,6 millió (36%) került az új államhatárok közé. Az elcsatolt területek lakosságából 3.241.895 (30%) magyar anyanyelvű és nemzetiségű volt, s mintegy fele összefüggő tömbben, közvetlenül az új államhatárok mentén élt. A békeszerződés harmadik részébe iktatták az ún. kisebbségi szerződést, amely az uralkodó nemzettel egyenlő jogokat kívánt garantálni minden állampolgárnak az élet minden területén. A békeszerződés katonai intézkedései értelmében csak ún. zsoldos, vagyis önkéntes és nem az általános hadkötelezettségen alapuló hadsereget tarthatott fenn az ország, s létszáma nem haladhatta meg a 35 ezer főt. Nem alkalmazhatott a modern hadviselésben elsőrendű fontossággal bíró fegyvernemeket.

A jóvátételi klauzula 1921. május 1-jétől kezdődően, 30 esztendőn át törlesztendő jóvátétel kötelezettségét mondta ki, de még nem állapította meg, mekkora összeget kell fizetnie Magyarországnak az általa okozott károkért pénzben, illetve egyéb szállítmányokban. A jóvátétel zálogául a szövetségesek jóvátételi bizottsága lekötötte a magyar állam minden vagyonát és bevételi forrását.

Mint törvényt, az 1920. évi XXXIII. tc.-t a Magyar Királyságban 1920. november 13-án a Magyar Nemzetgyűlés becikkelyezte és 1921. július 26-án életbe lépett.

Benárd Ágost így emlékezett vissza 1930-ban, az aláírás tizedik évfordulóján:

„Síri csendben fogadtak, és általános ügyelem közepette foglaltuk el helyünket. Millerand elnök kihirdette, hogy következik a magyar megbízottak által a békeszerződés aláírása. A ceremóniamester először hozzám lépett, és felkért, írjam alá a békét. Udvariasan hellyel kínált:

- Prenez place, Exellence!, Benár

Az aláírás után Benárd Ágost küldöttségvezető (középen cilinderrel a kezében) és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és államtitkár elhagyja a versailles-i Trianon kastélyt.
Az aláírás után Benárd Ágost küldöttségvezető (középen cilinderrel a kezében) és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és államtitkár elhagyja a versailles-i Trianon kastélyt.

- Merci beaucoup, Monsieur! - válaszoltam, amint udvariasan visszautasítottam a nekem átnyújtott dísztollat is, és állva, szinte oda se nézve, félvállról, a szálló asztalán talált és magammal hozott rozsdás, puhafa szárú tollal írtam alá a békeszerződést, majd családi pecsétes gyűrűmmel megpecsételtem. Azután otthagytam a tollat az asztalon. Majd meghatalmazott-társam, Drasche Lázár Alfréd írta alá. (Praznovszky Iván, a későbbi párizsi követ, aki a magyar békedelegáció főtitkára volt, még a szállóban felajánlott egy elég díszes tollat, amit erre a célra Budapestről küldtek. Érdekes, hogy a Hadtörténelmi Múzeumban őrzik ezt a tollat, amivel állítólag aláírtuk a békeszerződést, de felvilágosítottam a múzeum vezetőjét, hogy nem ezt használtam!) Egész magatartásommal dokumentálni akartam, hogy a reánk kényszeritett aláírásnak a magam részéről egyéb fontosságot nem tulajdonítok, azt nem ünnepélyes aktusnak, hanem reám nézve személy szerint és elsősorban nemzetemre nézve reánk kényszerített és így minket nem kötelező, megalázó aktusnak tekintettem.

A nemzetközi sajtó képviselői előtt tett nyilatkozatomban rögtön az aláírás után kijelentettem, lehetetlennek tartom, hogy egyetlenegy magyar ember is magára nézve ezt az aláírást kötelezőnek tekintse. Erre felszisszentek, és azt mondták, hogy már értjük, miért írta alá Excellenciád olyan nonchalance-szal a békeszerződést.”

Az 1921. december 14-16-i népszavazás nyomán Sopron és környéke az ország része maradt, északon pedig Somoskő és környéke (kivéve a somoskőújfalui várat) 1923-ban tért vissza. A nyugati határszélen 1923. január 10. és március 9. között tíz Pinkavölgyi település került újra magyar közigazgatás alá. Visszatérésükkel vívták ki a Communitas Fidelissima, vagyis a „leghűségesebb falu címet.

A 2010. évtől kezdődően a parlament döntése értelmében ez a nap a Nemzeti Összetartozás Napja.

Kommentár nélkül: veszteségeink ábrákban bemutatva