Egy ismeretlen szerző megkezdte a Képes Krónika írását - 1358

A történetíró. A Képes Krónika iniciáléja)
A történetíró. A Képes Krónika iniciáléja)

1358. május 15.-én egy ismeretlen szerző megkezdte a Képes Krónika, a magyarok történetének legteljesebb, leggazdagabb középkori összefoglalásának írását. A művet Nagy Lajos király rendelte, amelynek szövege és illusztrációja egyformán becses kincsünk.

A mű 12 fejezetben meséli el a magyarok históriáját a hunok történetétől I. (Anjou) Károly havasalföldi hadjáratáig, s az 1330. évi események elmondásánál mondat közben maradt félbe a munka. A művet a szerző halála után, az 1370-es évek közepén I. Lajos díszes kódexként lemásoltatta, gyönyörű iniciálékkal, képekkel díszítette, erről kapta a Képes Krónika nevet.

„Az Úr 1358. esztendejében, áldozócsütörtök nyolcadába eső kedden kezdtem el ezt a krónikát a magyarok régi és legújabb tetteiről, származásáról és gyarapodásáról, győzelméről és merészségéről; különféle régi krónikákból szedegettem össze, átvéve helyes megállapításaikat és teljesen megcáfolva tévedéseiket. Az Úr nevében. Ámen."

Ezekkel a szavakkal kezdett hozzá a krónikás műve elkészítéséhez. A célt világosan kijelölte: olyan művet kívánt alkotni, amely megörökíti a magyarság eredetét és történetét.

A Képes Krónika címlapja
A Képes Krónika címlapja

A kódex történetében máig sok homályos időszak van. Eredetileg Nagy Lajos király Katalin nevű leányának eljegyzési ajándékául szánták, az mégis Magyarországon maradt és forgott közkézen. Találhatók benne bejegyzések Vitéz János esztergomi érsektől, Mátyás király kancellárjától, sőt török nyelven is. Több másolatáról is tudunk. Mátyás király udvarából ezután először Franciaországba, majd Brankovics György szerb despota udvarába került, a 17. századtól kezdve pedig a bécsi Udvari (majd Osztrák Nemzeti) Könyvtár állományához tartozott, ezért korábban bécsi Képes krónikának (Chronicon pictum Vindobonense) nevezték. Az 1932-ben megkötött velencei kultúregyezmény nyomán, 1934-ben került vissza Magyarországra. Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban őrzik Clmae 404. jelzeten.

A kódex sorsa mellett nem kevésbé vitatott összeállítójának személye, illusztrációinak készítési helye és ideje. A legelfogadottabb álláspont szerint a kódex összeállítása - ezt maga a szöveg közli is - 1358 május 15-én kezdődött, és az 1360-as évek elejére is átnyúlt. Az illusztrációk készítése a szöveg leírásával párhuzamosan folyhatott. A kódex szerzőjét a tudomány - noha szintén nem viták nélkül - általában Kálti Márk székesfehérvári kanonokkal azonosította. A Képes Krónika szerzője - bárki volt is - a királyi udvarban akkor még meglévő, azóta már nagyrészt elveszett korábbi magyar krónikákra támaszkodott, s így nagy szolgálatot tett a tudománynak is, hiszen ily módon másutt föl nem lelhető epizódok, adatok, mondák egész sorát mentette meg az utókor számára.

Álmos vezér karddal és turulos pajzzsal a Képes Krónika A iniciáléjában
Álmos vezér karddal és turulos pajzzsal a Képes Krónika A iniciáléjában

A szöveggel egyenlő értékűnek tekinthetjük a 147 miniatúrát, amelyet feltehetően meggyesi Hertul fia Miklós készített. A képek az alkotó saját korának remekbe szabott ábrázolásai. Becses részleteket tudhatunk meg a XIV. századi mindennapokról. Az öltözködéstől az eszközökig, városképekről és terített asztalokról, temetésekről és fegyverzetről is tudósít a képíró. A kódex ábrázolásai szoros kapcsolatban állnak a szöveggel, de sokszor önálló, a szöveg mondandójától eltérő értelmezéseket is lehetővé tesznek. Több helyütt pontosította is a krónikaírót. Például Károly Róbert feleségét, Erzsébet királynét - helyesen - öt gyermekkel ábrázolja , míg a szöveg csak négyről tesz említést.

A kódex 75 pergamenlapból, illetve ezekhez később hozzákötött papírlapokból áll. A krónika szövege elejétől végéig egy kéz írása, valószínűleg magyar másoló munkája. A szöveg beosztása kéthasábos, minden hasáb - teljes írástükörnél - harminchárom sorból áll.

A krónika szövegét lapszéldíszek, iniciálék és miniatúrák (ebből összesen 147 található benne) díszítik.

Forrás: mommo.hu sulinet.hu gondola.hu