Fájdalmas Szűzanya

Michelangelo: Pietà
Michelangelo: Pietà

„Vajon Mária nem tudta előre, hogy Fia meg fog halni?” Kétségtelenül tudta. Vajon nem remélte, hogy fel is fog támadni? Biztosra vette. Mindennek ellenére fájt neki, hogy keresztre feszítették? Nagyon is fájt. De ki vagy te…, és honnét veszed azt a bölcsességet, hogy jobban csodálkozol Mária együtt szenvedésén, mint Mária Fiának szenvedésén? Ha a Fiú képes volt a testi halálra, akkor Anyja miért ne lett volna képes arra, hogy szívében együtt halljon meg vele?” (Szent Bernát)


Szeptember 15. a Fájdalmas Szűzanya (Hétfájdalmú Szűz) emléknapja a katolikus egyházban. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéhez kapcsolódik, liturgikus ünneplését először a szervita rendnek engedélyezték, majd VII. Piusz pápa terjesztette ki az egész egyházra.

A Boldogságos Szűzanya is aggódva figyelte miként alakul szent Fia életútja nyilvános tevékenysége idején. A kereszt alatt is ott találjuk Őt. Akkor sem vette le róla a tekintetét, amikor szenvedett, amikor a kereszten függve meghalt. Fájdalma határtalan, de az igent, amelyet az angyalnak kimondott, újra és újra kimondta. A Fájdalmas Anya fájdalmán átszűrődik a feltámadás fénye, hogy minden fájdalmunk enyhülést találhasson a szenvedő Jézusnál, és az Ő fájdalmas édesanyjánál.

A Szűzanya fájdalmának kultusza a szentíráson alapul. Simeon szavait Lukács idézi evangéliumában: „a te lelkedet is tőr járja át, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.” Ez a prófétai mondat akkor teljesül be igazán, amikor a római katona a már keresztre feszített és meghalt Jézust lándzsával átdöfi. A katolikus egyház úgy tartja, ekkor válik Szűz Mária szenvedése eggyé Jézuséval. Az élő anya ugyanis jelen volt, ott állt fia keresztfája alatt, és szemtanúja volt Jézus szenvedéstörténetének, amely azt jelenti, hogy Krisztus testével szenvedett, de lélekben nem tört meg, az anyja viszont lelkében szenvedett, de testével nem tört meg.

Isten Anyjának szenvedéseit már a liturgikus ünnep elrendelése előtt is tisztelték. 1233-ban hét gazdag firenzei férfi feladatul tűzte ki a Fájdalmas Anya tiszteletének ápolását és terjesztését. XI. Benedek pápa 1304-ben jóváhagyta a szabályzatukat, és ezzel elismerte Mária Szolgáinak Rendjét, vagyis a szervitákat, akik a Szent Kereszt felmagasztalása utáni napon, szeptember 15-én megemlékeztek a Boldogságos Szűz szenvedéséről. Az ünnepet VII. Piusz pápa terjesztette ki az egész egyházra, hálából Napóleon fogságából való szabadulásáért, és szeptember harmadik vasárnapjára helyezte.

A régi kalendárium szerint a virágvasárnap előtti pénteken is volt egy ünnepe a Fájdalmas Szűznek, melyet XIII. Benedek pápa terjesztett ki az egész egyházra 1721-ben. Szent X. Piusz pápa 1913-ban visszahelyezte az ünnepet szeptember 15-ére, és megszüntette a kettős ünneplést.

A kultusz népszerűsítéséből a ferencesek is kivették a részüket, két kiemelkedő irodalmi mű is hozzájuk kapcsolódik: Szent Bonaventura zsolozsmája és Jacopone da Todi Stabat Mater című himnusza. Mindkettő belekerült a római liturgiába, és kiapadhatatlan forrásai és mintái lettek a szakrális népköltészetnek, a Mária-siralmaknak is. Első magyar nyelvű versünk, az Ómagyar Mária-siralom is ennek az áhítatnak az emléke, már a XIII. század óta tanúskodik népünk Mária-tiszteletéről.

A Hétfájdalmú Szűzanya Szlovákia védőszentje, ünnepe munkaszüneti nap Szlovákiában.

A Pieta mint az isteni és emberi szenvedés megfoghatatlan szimbóluma, a középkor végének alighanem legegyetemesebb áhítatforrása lett.

Mária hét fájdalma

Hét fájdalmú Szűzanya (Mi Asszonyunk templom, Brugge)
Hét fájdalmú Szűzanya (Mi Asszonyunk templom, Brugge)

Mária szívét hét tőr járta át:

  • Jézus körülmetélése
  • Menekülés Egyiptomba
  • A 12 éves Jézus keresése
  • Találkozás a keresztet hordozó Jézussal
  • Megfeszítése
  • Levétel a keresztről, piéta
  • Sírba tétel

Nyilvánvalóan misztikus szám a hetes, a Mária életét végigkísérő szenvedéseket követi végig. Négyet a Bibliában találunk. Az első a menekülés Egyiptomba Heródes elől, aki meg akarja ölni az újszülött Jézust: “… ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Égyiptomba, és maradj ott, a míg én mondom néked; „mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket."

A második Simeon már idézett kijelentése a tőrszúrásról, ami Jézus halálát jövendöli. A harmadik, amikor a 12 éves Jézussal - éves szokásuk szerint - a család Jeruzsálembe utazott húsvétra. Hazafelé azonban a gyermek már nem tartott velük, három napig keresték aggódva, mire a jeruzsálemi templomban rátaláltak: “És meglátván őt, elcsodálkozának, és monda néki az ő anyja: „Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged."

A negyedik, amikor Mária, az anya a keresztfa előtt állva nézi fia szenvedését és tanúja lesz halálának: „A Jézus keresztje alatt pedig ott állottak vala az ő anyja, és az ő anyjának nőtestvére; Mária, a Kleopás felesége, és Mária Magdaléna. Jézus azért, mikor látja vala, hogy ott áll az ő anyja és az a tanítvány, a kit szeret vala, monda az ő anyjának: „Asszony, ímhol a te fiad!"

Még három fájdalom jutott a Szent Szűz osztályrészéül, ám ezeket nem a Biblia, hanem a hagyomány őrizte meg: találkozása a keresztet cipelő fiával; amikor Jézust leveszik a keresztről, halott teste anyja ölében pihen; végül pedig Jézus temetése.

Mária ünnepek:

január 1. Szúz Mária, Isten anyja
február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony (Jézus bemutatása a templomban)
február 11. Lourdes-i Boldogasszony, 1993 óta a Betegek világnapja az egyházi ünnepek között.
március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony (angyali üdvözlet)
május 13. Fatimai Boldogasszony
Mária Szeplőtelen Szíve - Jézus Szent Szíve ünnepe utáni szombaton
július 2. Sarlós Boldogasszony (Mária látogatása Erzsébetnél)
július 16. Karmelhegyi boldogasszony
augusztus 15. Nagyboldogasszony (Mária mennybevétele)
augusztus 22. Szűz Mária királynő
szeptember 8. Kisboldogasszony (Mária születése)
szeptember 12. Mária szent neve
szeptember 15. Fájdalmas anya
október 7. Rózsafüzér királynője
október 8. Magyarok Nagyasszonya
november 21. Szűz Mária bemutatása
december 8. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása