Gróf Apponyi Albert

„Ezekben a körökben, dacára annak, hogy az összes szabadságjogokért síkra szállottam, tehát szabadelvű voltam, nem tekintettek liberális gondolkozású embernek, csak azért, mert misére jártam. Viszont a kommunizmust követő korszakban, nem tekintettek jó kereszténynek, mert vonakodtam részt venni az antiszemitizmusban.”

„Nép és nemzet, hagyomány és haladás szintézisében, úgy hiszem, megjelöltem az élet örök törvényeit, mert képét adtam a végnélküli fejlődési lehetőségeknek."

„Az emberiség nagy szellemi érdekeinek szempontjából ellenérték nélkül való veszteség Magyarországnak megcsonkítása, a magyarságnak gyengítése."

„Gyenge nemzet az, amely nem az egész népet foglalja magába, és csürhe had az a nép, amely nem tömörül eszmevilágában is nemzetté."

„A trianoni szerződés nem egyéb, mint az emberiség magasabb érdekeit szolgáló tényezők gyengítése és az azokat támadó erők gyarapítása."

„Két szárnya van a magyar nemzetnek, mellyel a magasba emelkedik. Az egyik igenis a szabadság kultusza, a szabadelvű eszmék követése, de a másik a nemzeti öntudat és a nemzeti érzések felébredése."

„Európa újjáépítése és az európai viszonyok megszilárdulása összeférhetetlen Magyarország földarabolásával"

„Ne bánjanak úgy a néppel, mint egy nyájjal. Most, amikor el kell dönteni azt, hogy a jog és szabadság hangzatos szavait őszintén értelmezik-e, ezekre a szent elvekre hivatkozva kérem a népszavazás elrendelését. Elfogadjuk ennek eredményét, bármilyen legyen is az. Ha ellenfeleink visszautasítják a népakaraton nyugvó igazságos döntést, megidézem őket az emberiség lelkiismeretének ítélőszéke elé.”

„Tapasztalataim alapján az a meggyőződés alakul ki bennem hosszú életem folyamán, hogy egészségesnek csak azt a kort lehet nevezni, amelyben az érték érvényesül. Ma azonban gyakran nem az érték érvényesül, hanem értéknek tartják azt, ami érvényesül.”

Gróf Apponyi Albert (1846. május 29. Bécs - 1933. február 7. Genf) a XIX-XX. század magyar közéletének kiemelkedő politikusa, diplomatája, vallás- és közoktatási miniszter, nagybirtokos. Az igazságos békerevízió nagy magyar apostola, akit az angol és amerikai köztudat The Grand Old Man of Central Europe (Közép Európa nagy öregembere) névvel tisztelt meg. Itthon a trianoni békediktátumot megelőző tárgyalásokon elmondott híres védőbeszéde után a nemzet ügyvédjének nevezték.

Kandó László: Gróf Apponyi Albert
Kandó László: Gróf Apponyi Albert

Az Apponyi család őse az Árpáddal bejött 108 magyar nemzetség egyikének sarja. Appony (Oponice), az Apponyi-család ősi fészke nyitramegyei község, Trianon óta Csehszlovákiához tartozik.

Aulikus - a bécsi udvart támogató - arisztokrata családból származott. Apja Apponyi György gróf a rendi Magyarország utolsó kancellárja és később az Októberi Diploma Magyarországának országbírája volt. Tőle örökölte az ősi nemzeti hagyományok kultuszát és a történeti jog államkonstruáló hatalmában való rendíthetetlen hitét. Anyja Sztáray Júlia grófnő volt, akitől mély vallásos érzületét örökölte. A szülők ellentétben a legtöbb mágnáscsaláddal, - köztük a Széchenyiekkel és a Batthyányakkal is — gyermekeiket magyarul nevelték. A fiatal Apponyi Albert már gyermekkorától tökéletesen beszélte anyanyelvét, ékesszólása egész pályafutása során legendás volt. „Gyermekkorom a lehető legboldogabb volt. Atyám és anyám a legbensőbb kölcsönös szeretetben éltek; soha árnyék nem esett annak a családi életnek tökéletes összhangjára, amelyben Isten kegyelméből felnőttem. Erős egyéniség volt mind a két szülő. Atyám nagy tehetsége, szilárd és kristálytiszta jelleme mellett jószivű és szeretetreméltó volt, amennyire ember az lehet. Akik vele csak felületesen érintkeztek, ridegnek találták, de családi és benső baráti körben ennek nyoma sem volt. Élénk humorérzéke volt, szerette az ártatlan tréfát - ártatlant mondok, mert sohasem hallottam tőle olyant, amivel felebarátjának árthatott volna.”

Tanulmányait a kalksburgi jezsuita iskolában kezdte. A bécsi és pesti egyetemen végzett jogot, 1868-70-ben tanulmányutat tett Nyugat-Európában. 1872-75-ben a Deák-párt képviselője volt Szentendrén, majd a konzervatív jobboldali ellenzék tagja. 1878-tól az Egyesült Ellenzék (Mérsékelt Ellenzék, 1892-től Nemzeti Párt) meghatározó alakja, majd vezére lett, 1881-től haláláig a jászberényi kerületet képviselte.

Az 1880-as évek végén feladva ókonzervatív nézeteit a kiegyezésben megfogalmazott nemzeti jogok érvényre juttatását vette programjába: a magyar vezényleti nyelvet, az agráriusok gazdasági követeléseit, a hitelek és védővámok kérdését, a közigazgatás államosítását. 1892-ben ő indította az állam és egyház elválasztását hozó egyházpolitikai harcokat, de a kötelező polgári házasságkötést már nem fogadta el. 1898-99-ben jelentős szerepe volt a Bánffy-kormány megbuktatásában, majd pártjával belépett a Szabadelvű Pártba, s 1901-től két évig a képviselőház elnöke volt. 1903-ban a katonai kérdésben tartott, házszabály-ellenes „zsebkendő-szavazás" után kilépett a kormánypártból, s újraalapította a Nemzeti Pártot. 1905-ben híveivel a Függetlenségi és 48-as Párthoz csatlakozott, a kormánypárt választási veresége után szemben állt a törvénytelenül kinevezett Fejérváry-kormánnyal.

1897. március elsején Bécsben házasságot kötött Clotild Mensdorff-Poully-Dietrichstein grófnővel, akinek felmenői a legmagasabb rangú francia és német arisztokrata családokból kerültek ki.

Clotild Mensdorff-Poully-Dietrichstein grófnő
Clotild Mensdorff-Poully-Dietrichstein grófnő

1906-10 közt a Wekerle-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztereként ingyenes elemi oktatást vezetett be, felemelte a tanítók fizetését, de a nemzetiségi gyerekeknek a magyar nyelv elsajátítását írta elő négy év alatt (Lex Apponyi). A Függetlenségi és 48-as Párt 1909-es kettéválásakor Kossuth Ferenc konzervatívabb szárnyához állt, Kossuth 1914-es halála után az újraegyesült párt elnöke lett. A világháború elején nemzeti összefogásra szólított fel, de 1916-tól már támadta a Tisza-kormányt, általános választójogot követelve. 1917-18-ban újra vallás- és közoktatásügyi miniszter lett, majd visszavonult, a kommün alatt a csehszlovákok megszállta eberhardi birtokán élt.

1919 végén a Huszár-kormány kinevezte a magyar küldöttség vezetőjévé a trianoni béketárgyalásokon. A szónoki teljesítményként is kiemelkedő 1920. január 16-i beszéde történeti-jogi érvekkel s a bolsevizmus elleni harcra hivatkozva próbálta Magyarország integritását megvédeni. A nemzetek békés egymás mellett élését hirdető, a parlamentek párbeszédét szolgáló Interparlamentáris Unió volt tagja, aki az első világháborút önvédelmi háborúnak tekintette, mindent elkövetett, hogy igazságosabb békefeltételeket kaphasson az ország. A magyar álláspontot ismertető beszédet felváltva francia és angol nyelven mondta el, majd a jelen lévő olasz kormányfő iránti udvariassági gesztusként olaszul is röviden összegezte.

Az egyház a házassági kötések szentségét ezekkel
a szavakkal fejezi ki: quod Deus conjunctu, homo
non separet: amit Isten összekötött, azt ember
ne válassza el.
Hazánk területére is alkalmazható ez a mondás.
Isten kötötte össze annak összes részeit, midőn
ezt a szép országot a földbe fektetett őserők
működése által megalkotta, annak, amivé lett:
hegykoszorú-övezte, összefüggő folyamrendszer
szegte természetes egységnek.

Ember ne merészkedjék ezt megbontani, összetörni,
feldarabolni; hatalmasabb a leghatalmasabbnál
a dolog természete, Istennek kézzelfogható akarata.
Ehhez simul a nép akarata, mely az egymásra utaltság
tudatától soha annyira át nem volt hatva, mint most,
a szétválasztás szentségtörő kísérletének szomorú
idejében. A végeredmény az lesz. hogy szorosabban
fognak összefüggni nagyobb szabadságban, mint valaha.

(Apponyi írása a Kosztolányi Dezső szerkesztette
“Vérző Magyarország - Magyar írók Magyarország
területéért” című antológiában jelent meg 1921-ben.)

„...arra, hogy érveinket összemérjük ellenfeleink érveivel, hogy állításaikra reápiríthassunk, tetteiket reájuk olvashassuk, soha alkalom nekünk nem adatott. [...] És mégis: az az idő, amelyet ilyen lelki kínok közt töltöttünk el, kedves emléket is hagyott bennünk - gondolom, mindnyájunkban - annak a jelenségnek révén, amely azt tűrhetővé tette, sőt időnként kellemessé, lélekemelővé. Mert csoda történt ott Neuilly-ben, szeretetre méltó csoda, melyet vajha tudnánk itt nagyobb méretekben megismételni: együtt volt vagy hatvan magyar ember, és nem volt sem pártoskodás, sem veszekedés, sem versengés, sem gyűlölködés, sem intrika, sem érvényesülési tülekedés, hanem a legteljesebb harmóniában, a szent cél iránt való önzetlen odaadásban, kölcsönös szeretetben és megbecsülésben, fegyelmezetten végezte ennek a társaságnak minden tagja a reá bízott munkát...” - írta Apponyi Albert 1920. júniusában Benda Jenő könyvének előszavában.

Magyarország - Ausztriához és Németországhoz képest - sokkal többet vesztett, mint amennyi szerepe volt a háború kirobbantásában és harcaiban. Nem csak területének nagy részét vesztette el, hanem - miközben idegen csapatok megszállása alá került, s polgárháború zajlott az országban - jelentős jóvátétel fizetésére is kötelezték. Apponyi mindent megtett azért, hogy az elcsatolt területek népszavazás útján erősítsék meg döntésüket, és a magyar kisebbségek jogai ne sérüljenek. Pályafutása a tartós, igazságos béke eszmerendszerében teljesedett ki. Ezért küzdött oly nagy odaadással az igazságos békeszerződésért is. Minden szinten a népek megegyezéses békéjének, a lefegyverzésnek, a nemzetközi bíráskodásnak, a nemzetek egyenjogúságának, a népek önrendelkezési jogának lehetőségét hirdette. Látta: megvan a lehetőség arra, hogy Európa népei úgy rendezkedjenek be, hogy megszűnhessenek az évszázados feszítő ellentétek. De végül nem járt sikerrel. „Meghallgattak, de nem hallgattak rám!” - volt gyakori mondása később már a magyar parlamentben is. Gróf Bethlen István így emlékezik rá: „Sohasem láttam embert vesztett ügyet több méltósággal és több önérzettel képviselni, mint Apponyit akkor, és úgy éreztem, hogy ő abban a percben az ezeréves magyar becsületnek, lovagiasságnak és történelmi önérzetünknek fenséges képviselője volt." Mivel azonban a területi kérdést jóval előbb eldöntötték, még azt sem érte el, hogy az új határok mentén élő 3 millió magyar népszavazáson dönthessen, akar-e az utódállamok polgára lenni. 1920. február 15-én ő vette át Neuilly-ben a békediktátumot, ezután az egész küldöttség lemondott, a szerződést Benárd Ágost miniszter és Drasche-Lázár Alfréd követ írta alá.

A szabadelvű konzervatív

Gróf Apponyi Albert a ravatalon az Országház Kupolacsarnokában
Gróf Apponyi Albert a ravatalon az Országház Kupolacsarnokában

A nemzetgyűlésben a pártonkívüli legitimista ellenzék egyik vezetője lett, de Bethlen István kormányfő 1921-ben ügyes taktikával háttérbe szorította az igen népszerű, királypárti Apponyit, aki ezután főleg külpolitikával foglalkozott. 1922-ben a nemzetgyűlés korelnöke volt, 1923-tól Magyarország fődelegátusa lett a Népszövetségben, revíziót és népszavazást követelt a vegyes lakosságú területeken. 1898-tól az MTA tiszteleti tagja, 1890-től a Kisfaludy Társaság tagja, 1920-tól a Szent István Akadémia elnöke volt. 1921-ben az aranygyapjas rend lovagja lett. Annak ellenére elutazott Genfbe, a Népszövetség ülésére, hogy komolyan megbetegedett. A közéleti szerep mindig önként vállalt kötelesség volt számára, a célja pedig, hogy hazáját szolgálja. A 87 éves politikust Svájcban ágynak döntötte a tüdőgyulladás, a leggondosabb orvosi kezelés sem tudta életét megmenteni. 1933. február 7-én gróf Apponyi Albert Genfben elhunyt.

Halálhírét szinte azonnal közölte a rádió, az újságok gazdagon tudósítottak róla. Az emberek spontán módon sok házra kitűzték a gyászlobogót. Koporsóját február 11-én hozták haza. Az este 10 óra tájban érkező szerelvényt mintegy 16 000 főt számláló tömeg fogadta a Keleti pályaudvaron. Éjfél körül ravatalozták fel a koporsót az Országház kupolatermében, amelyet az elkövetkező két napban a nagyközönség számára is megnyitottak.

1933. február 14-én királyokat megillető körülmények között került sor a temetésre. Hihetetlen pompa és reprezentáció közepette zajlottak az események. Az állami gyász jeléül Budapest összes üzletét és az ország valamennyi iskoláját zárva tartották. A fél 10-kor kezdődő megemlékezés után másfél kilométer hosszú gyászmenet kísérte utolsó útjára. A gyászszertartást Mikes János püspök vezette, Apponyit a Mátyás-templom kriptájába, királyok mellé temették.

Először Apponyi Albert temetésén használták a később róla elnevezett 3,5 tonna súlyú, 5,5 méter hosszú és 4 méter maga, smuránói üveggel és bronz szobrokkal díszített hintót. Hazánk egyik legszebb épségben megmaradt dísz-halottas hintója restaurálása után 2017 óta látható a Fiumei Úti Sírkertben.

Apponyi az oktatásügyben az egységes magyar állameszmét képviselte, de mindenkit jogosultnak tartott „faji egyénisége" kifejtésére. Fontos volt számára, hogy az európai kultúra értékei épüljenek be iskoláink műveltségi anyagába, az oktatás-politikát kapocsnak vélte, mely keletre közvetíti a nyugati civilizációt. A parlamentben sokat szerepelt, a népiskolai törvény vitájában 25 alkalommal szólalt fel, de az egységes középiskola évtizedes ügyében keveset tett, a felsőfokú képzés terén csak részkérdésekkel foglalkozott.

Az Apponyi-hintó
Az Apponyi-hintó

Kiváló szónok volt, beszédeit jogi szabatosság, kitűnő formaérzék, magas eszmeiség és fegyelmezett gondolkodás jellemezte, ám a gondolatok tetszetős megfogalmazása olykor politikai következetlenséget eredményezett.

„Örömöm telt beszédeim gondos előkészítésében és gondos kicsiszolásában. Ellenzéken van időnk az ilyesmire. Megmaradtam módszeremnél, mely szerint a szónoklatot szószerint előre le nem írtam, mert a tapasztalás arra tanított, hogy a hallgatósággal előálló delejes kölcsönhatás többnyire a legjobb kitételeket adja ajkaimra…”

Konzervativizmusát Eötvös Józsefi-szabadelvűség színezte, annak vallási semlegessége nélkül, de szólt a felekezeti elfogultság ellen s a lelkiismereti szabadság mellett is. Bár a nemzet jövőjét a dinasztiához ragaszkodva, a Monarchián belül képzelte el, a királyi hatalom ellen a magyar állami jogfolytonosság őreként lépett fel.

Párizsi beszédében előre jelezte a trianoni döntés okozta későbbi bajokat. Bár magyar kultúrfölényről, a Kárpát medence egységéről szólt s Európa védőbástyájának mondta hazánkat, a megszállt területek helyzetére utalva óvott a balkáni zavarok terjedésétől. A győztesek szemére vetette a wilsoni önrendelkezési elv mellőzését, a magyarok számára a béketerv bevezetése esetére garanciákat követelt. „Az ítéletet nem lehet kimondani oly nemzet felett, amely abban a pillanatban, amidőn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel és legfeljebb csak befolyást gyakorolhatott az Osztrák-Magyar Monarchia ügyeire, és amely nemzet ezt fel is használta arra, hogy helytelenítse azokat a lépéseket, amelyeknek a háborút elő kellett idézniök" - hirdette.

Apponyi Albert gróf személyében a dualizmus és a Horthy-korszak egyik legjelentősebb államférfija távozott a földi világból, aki ellenzékisége dacára ékes példát mutatott az utókornak a felelős politizálásról. Rendkívüli jelentőségét ellenfelei is elismerték. Nicolae Titulescu román külügyminiszter sürgönye Apponyi Albert özvegyének:

Gróf Apponyi Albert végső nyughelye az éberhardi Apponyi-kápolnában
Gróf Apponyi Albert végső nyughelye az éberhardi Apponyi-kápolnában

„Fájdalmasan értesültem gróf Apponyi Albert haláláról, aki szememben a tökéletes hazafi, és fennköltszellemű férfiu volt és akinek politikai pályája mindenkiben szeretetet és megbecsülést váltott ki. Teljes részvéttel osztozom Magyarország gyászában, amelynek Apponyi a leghűségesebb szolgálatokat tette, de azért is, mert Apponyi a nemzetközi életben is igen nagy szolgálatokat tett. Meghajolok a legnagyobb magyar államférfiu emléke előtt és fogadja, asszonyom őszinte részvétnyilatkozatomat.”

A másnapi bukaresti lapok így fejezték be méltatásukat:

„Habár ellenségünk is volt, megrendülve fogadjuk halálának hírét, mert tudjuk róla, hogy hatalmas államférfija volt nemcsak Magyarországnak, hanem Európának s rendkívüli műveltségét világszerte ismerték. Magyarország gyászában mi is részt veszünk.”

Apponyi Albert utolsó akarata az volt, akkor vigyék haza Éberhardra, ha az újra magyar föld lesz. Az első bécsi döntés után visszacsatolták Éberhardot Magyarországhoz. A gróf hamvait 1942-ben helyezték végső nyugalomra Éberhardon.

Hetvenötödik születésnapját az egész ország megünnepelte. A fellobogózott Budapesten díszsorfalat álltak az emberek. Katonai felvonuláson köszöntötték, a Bazilikában hálaadó misét rendeztek tiszteletére. Budapest díszpolgárává avatta, a Kígyó teret Apponyira nevezték át. Rákoshegyen, Pestújhelyen, Sashalmon és több más akkor még önálló, azóta már Budapesthez csatolt településen sorra lettek az Apponyi utak és utcák. A háború után igyekeztek őt elfeledtetni. Ma nem sok minden emlékeztet az egykor mindenki által tisztelt politikusra fővárosunkban.

Forrás: franka-egom.ofm.hu/trianon és mult-kor.hu.