Az 1922. évi XXIX. Törvénycikk a soproni népszavazás emlékének törvénybeiktatásáról

A soproni népszavazási terület lakossága, amidőn válságos időkben az állami hovatartozás iránti hajlandósága próbára tétetett, a megtartott népszavazáson nyelvi és faji különbség nélkül az ezeréves magyar államhoz való tántoríthatatlan hűségéről tett bizonyságot. A hűséges ragaszkodás e megnyilatkozása a haza minden fiában megerősítette a boldogabb jövő bekövetkezésébe és az isteni igazság örök diadalába vetett reménységét.

Midőn a törvényhozás a soproni népszavazási terület lakosainak állam­hűségét - melyről mindenkor meg volt győződve -, szeretetével viszonoz­za, a népszavazás emlékét a következőkben örökíti meg:

1. A soproni népszavazási terület lakosságának a magyar állam iránt tanúsított tántoríthatatlan hűségét örök emlékezetül törvénybe iktatja.

2. Elhatározza, hogy a népszavazás emlékének megörökítésére Sopron sz. kir. város területén e történelmi esemény jelentőségéhez méltó emlékmű állítassék fel.

3. Sopron sz. kir. város címere a "civitas fidelissima" jeligével egészíttetik ki.

4. E törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a minisztérium bizatik meg.”